PL
EN
ZAMKNIJ
Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione nam przez Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Ochrona Danych Osobowych

  1. Carletti Polska sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych. Postanowienia Polityki Prywatności Carletti Polska sp. z o.o. są̨ zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych jest: Carletti Polska Sp. z o.o., ul. Gordziałkowskiego 12, 05-800 Pruszków, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000143987, posiadający NIP: 5290008477 oraz REGON: 011519239, (dalej: „Carletti Polska”).
  3. Carletti Polska sp. z o.o. będzie zbierać następujące dane osobowe dla świadczenia usług, w tym realizacji zamówień i współpracy z dostawcami: imię i nazwisko, dane firmy, w której dana osoba fizyczna jest zatrudniona/z którą współpracuje w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia (NIP, nazwa firmy, adres firmy), adres e-mail oraz numery telefonów i adres dostawy, zaś w przypadku danych osobowych zbieranych dla celów marketingowych, są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane osobowe mogą być również zbierane w związku z prowadzeniem rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Carletti Polska i ograniczone do danych wymaganych przez przepisy prawa pracy.
  4. Carletti Polska sp. z o.o. oświadcza, iż zbierane dane osobowe przetwarzane będą̨ zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty, od osoby, której dane dotyczą.
  5. Jeśli udzieliliście Państwo zgody w formularzu internetowym Carletti Polska sp. z o.o. na zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą̨ wykorzystywane przez Carletti Polska sp. z o.o. dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz listownej. Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez Carletti Polska sp. z o.o. będą̨ przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, w okresie obowiązywania zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO).
  6. W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem Carletti Polska sp. z o.o. i/lub roszczeń Carletti Polska sp. z o.o. względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu/dostawy w Carletti Polska sp. z o.o., której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Carletti Polska sp. z o.o., tj. w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania – Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Carletti Polska sp. z o.o. (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Carletti Polska sp. z o.o. Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy z Carletti Polska sp. z o.o., jesteście Państwo zobowiązani do ich podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać przyjęte i zrealizowane przez Carletti Polska sp. z o.o.
  7. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. p;6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W przyadku ubiegania się o zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym B2B, dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. s RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe także w przyszłych rekrutacjach, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  8. Carletti Polska sp. z o.o. dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując Carletti Polska sp. z o.o. dane osobowe, każda osoba ma prawo do:
   1. zadania od Carletti Polska sp. z o.o. dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu Carletti Polska sp. z o.o. są niedokładne lub niekompletne), (jeśli przetwarzanie danych osobowych opierało się na podstawie Państwa zgody, np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Carletti Polska sp. z o.o. nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Carletti Polska sp. z o.o., z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
    • jeśli mają Państwo zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający Carletti Polska sp. z o.o. sprawdzić prawidłowość tych danych;
    • jeśli Państwo uważają, ze przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz zada Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
    • jeśli Państwa dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;
    • jeśli wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia.
   2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
   3. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.
  9. Może Pan/Pani skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie Carletti Polska sp. z o.o. (ul. Gordziałkowskiego 12, 05-800 Pruszków), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (na adres e-mail: carletti@carletti.pl), a w przypadku cofnięcia zgody za pomocą specjalnych formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych.
  10. Carletti Polska sp. z o.o. w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Panu/ Pani informacji o działaniach podjętych w związku z Pana/Pani żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pana/Pani żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
  11. W celu realizacji Pana/Pani żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pana/ Pani tożsamości, aby Pana/Pani dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
  12. Jeżeli Pana/Pani żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Carletti Polska sp. z o.o. może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić́ podjęcia działań w związku z żądaniem.
  13. Powyższe uprawnienia przysługują również̇ w przypadku, jeżeli Carletti Polska sp. z o.o. planować będzie dalsze przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Wówczas przed takim dalszym przetwarzaniem Carletti Polska sp. z o.o. informuje osobę, której dane dotyczą,̨ o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o przysługujących jej uprawnieniach.
  14. W sytuacji której, w celu realizowania działań marketingowych Carletti Polska sp. z o.o. może wykorzystywać profilowanie oferowane przez portale społecznościowe, abyście Państwo dostawali informację handlową od Carletti Polska sp. z o.o. dostosowaną do Państwa potrzeb i preferencji. W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe nie będą profilowane.
  15. Wszelkie dane osobowe zbierane przez Carletti Polska sp. z o.o. będą̨ uzyskiwane dobrowolnie i za zgodą osoby, której dotyczą, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Każda zgoda udzielona zostanie w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Carletti Polska sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących osób odwiedzających stronę internetową oraz do niewykorzystywania ich w żadnej ogólnie dostępnej bazie danych ani do celów marketingowych w stosunku do podmiotów trzecich.
  16. Carletti Polska sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiedni bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przy pomocy odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
 2. Polityka Cookies

  1. Szczegółowa Polityka Cookies znajduje się na stronie carletti.pl pod zakładką: Polityka Cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są̨ przechowywane przez przeglądarkę komputera na twardym dysku komputera. Strona internetowa carletti.pl należąca do Carletti Polska sp. z o.o. używa technologii cookies. Cookies są wykorzystywane w celu spersonalizowania treści wyświetlanych stron internetowych. Ich rolą jest poprawa działania strony internetowej, nie udostępniamy informacji pozyskanych przy użyciu tej technologii podmiotom trzecim. Użytkownik odwiedzający stronę internetową zawsze może aktywować bądź́ dezaktywować cookies, co jednak może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej.
 3. Postanowienia różne

  1. Carletti Polska sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej: carletti.pl i posiada pełnię praw autorskich do wyżej wymienionej strony internetowej.
  2. Postanowienia Polityki Prywatności Carletti Polska sp. z o.o. obowiązują każdego użytkownika odwiedzającego lub/i korzystającego z wyżej wymienionej strony internetowej.
  3. Carletti Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków w stosunku do osób trzecich. Są one zarządzane tylko i wyłącznie przez swoich operatorów lub swoich administratorów.
  4. Postanowienia Polityki Prywatności Carletti Polska sp. z o.o. mogą być zmieniane tylko i wyłącznie Carletti Polska sp. z o.o. w dowolnym momencie. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony w celu sprawdzenia aktualizacji naszej polityki prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.
  5. Kontakt: carletti@carletti.pl